Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság

A Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság

1.) Véleményezi

a) a kitüntető cím és díjak adományozásával
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával, módosításával a 17. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel,
c) az éves költségvetési javaslat elfogadásával, módosításával,
d) a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos előterjesztéseket.
2.) Véleményezi a pénzügyekkel, gazdálkodással, területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

3.) Közreműködhet a közgyűlés pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntéseinek előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében.

4.) Közreműködhet a Hivatalnak a közgyűlés pénzügyi tárgyú döntéseit előkészítő és a végrehajtásra irányuló munkájának ellenőrzésében.

5.) Pénzügyi tárgyú feladatai körében ellátja a mindenkor hatályos jogszabályokban a pénzügyi bizottság számára meghatározott feladatokat.

6.) Intézkedést kezdeményezhet a közgyűlés elnökénél önkormányzati érdeksérelem, vagy mulasztás észlelése esetén.

7.) Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke jutalmazásának megállapítására.

8.) Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a méltatlansági és az összeférhetetlenségi, az Mötv. 33.§ szerinti képviselői mulasztásra vonatkozó ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

9.) Figyelemmel kíséri az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok változását, ezzel összefüggésben kezdeményezheti önkormányzati rendelet módosítását.

10.) Felkérésre közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében.

11.) Munkájáról évente beszámol a Közgyűlésnek.

12.) Dönt a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumaiban rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elosztásáról.