Ugrás a tartalomhoz

Vármegyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai

A vármegyei önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos hatásköreit – figyelemmel a jogutódlásból illetve az új szervezeti keretekben történő együttműködésből adódó feladatokra is - az alábbi táblázat foglalja össze.


 
TERÜLETFEJLESZTÉSEGYÉB FEJLESZTÉSI FELADATOKTERÜLETRENDEZÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉS

Elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

 

 

Elkészíti a megye területrendezési tervét

 

(Fejér Megyei Önkormányzat rendelkezik területrendezési Tervvel, melyet a közgyűlés 1/2009.(II.13.) K.r.sz. rendeletével fogadott el)

Részt vehet operatív programok tervezésében

 

 

  
Részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében  
Előzetesen véleményezi az országos és a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat  
Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat  
Véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait  

Együttműködés más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban

 

  

 

 

 

DÖNTÉS

Elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

Akcióterv és operatív program módosításokat terjeszthet elő

 

Elfogadja a megye területrendezési tervét

(1/2009. (II.13.) K.r.sz. számú közgyűlési rendelet Fejér megye területrendezési tervéről)

Dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról, abban való részvételrőlDönt a regionális területfejlesztési konzultációs fórum által előzetesen egyeztetett közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról 
Dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi  programokban való részvételről

Ellátja az átvett hazai támogatási  szerződésekkel kapcsolatos feladatokat (döntés, végrehajtás)

 

 

 
Együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel

Projektgyűjtés,

Projektfejlesztés,

Projektgenerálás

Területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések)
 Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINÁCIÓ,

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését, és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját (tervezés, döntés előkészítés)Megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak ellátása (megegyezés szerint)A településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése
Válsághelyzetek kezeléseKözreműködik a TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében

Érintettség esetén a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési terveinek véleményezése

 

 

 

Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civil szervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés, kapcsolatok építése, javítása)Együttműködik adatgyűjtésekben (pl. KSH)A területet érintő területrendezési tervek, települési szerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok előzetes véleményezése
 Területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal  
 Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét  
 Együttműködik a megye gazdasági szereplőivel  
 Végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek  

További feladatok:

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény jelenleg hatályos előírásainak megfelelően indokolt a megyei környezetvédelmi program elkészítése.
• A települési önkormányzatok által a Fejér Megyei Önkormányzathoz megküldésre kerülő települési környezetvédelmi programokkal kapcsolatos előzetes véleményezés.
• A települési önkormányzatok által a Fejér Megyei Önkormányzathoz megküldésre kerülő, környezetvédelmet érintő települési önkormányzati rendeletek tervezetével kapcsolatos véleményezés
• A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a megyei önkormányzat javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra;
• a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében
• elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét
• megyei önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre
• a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatályos rendelkezései szerint a megyei önkormányzata települési önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a megyei hulladékgazdálkodási tervet; a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén,
• összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére
• együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal
• elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését.